Gioan B. Phạm Văn Hợp

Năm sinh: 
1944
Năm Linh mục: 
1972
Nơi làm việc: 

NT Tân Lập, hạt Thủ Thiêm