Đa Minh Hoàng Trọng Hợp

Năm sinh: 
1967
Năm Linh mục: 
2005
Nơi làm việc: 

NT Thánh Giuse Thợ, hạt Thủ Thiêm