Tôma Trần Văn Hội

Năm sinh: 
1950
Năm Linh mục: 
1988
Nơi làm việc: 

NT An Lạc, hạt Phú Thọ