Đa Minh Nguyễn Thế Hoạt

Năm sinh: 
1941
Năm Linh mục: 
1970
Nơi làm việc: 

NT Từ Đức, hạt Thủ Đức