Giuse Tạ Huy Hoàng

Năm sinh: 
1960
Năm Linh mục: 
1999
Nơi làm việc: 

NT Tống Viết Bường, hạt Phú Thọ