Tôma Trần Bá Đài

Năm sinh: 
1942
Năm Linh mục: 
1995
Nơi làm việc: 

NT Đắc Lộ, hạt Tân Sơn Nhì