Gioan B. Nguyễn Văn Dư

Năm sinh: 
1937
Năm Linh mục: 
1962
Nơi làm việc: 

NH Chí Hoà