Giuse Nguyễn Trí Dũng

Năm sinh: 
1974
Năm Linh mục: 
2007
Nơi làm việc: 

NT Fatima Bình Triệu, hạt Thủ Đức