Vinh Sơn Nguyễn Đức Dũng

Năm sinh: 
1969
Năm Linh mục: 
2003
Nơi làm việc: 

NT Thánh Gioan Phaolô II, hạt Tân Định