Đa Minh Hà Duy Dũng

Năm sinh: 
1960
Năm Linh mục: 
1999
Nơi làm việc: 

NT Tam Hà, hạt Thủ Đức