Phanxicô Ass Nguyễn Văn Dinh

Năm sinh: 
1963
Năm Linh mục: 
1999
Nơi làm việc: 

NT Bạch Đằng, hạt Hóc Môn