Giuse Vũ Minh Danh

Năm sinh: 
1957
Năm Linh mục: 
1998
Nơi làm việc: 

NT Tân Phước, hạt Phú Thọ