Giuse Đỗ Mạnh Cường

Năm sinh: 
1968
Năm Linh mục: 
2001
Chức vụ: 
Chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Thái Bình, Hạt Xóm Mới