Giuse Trần Thanh Công

Chức vụ: 
Cha chính xứ
Nơi làm việc: 

NT. Vườn Xoài - hạt Tân Định