Đa Minh Trần Đức Công

Năm sinh: 
1951
Năm Linh mục: 
1988
Nơi làm việc: 

NT Xóm Lách, hạt Tân Định