Tôma Aquinô Hoàng Ngọc Công

Năm sinh: 
1965
Năm Linh mục: 
1998
Nơi làm việc: 

NT Tân Dân, hạt Chí Hoà