Giuse Nguyễn Văn Chủ

Năm sinh: 
1947
Năm Linh mục: 
1975
Nơi làm việc: 

NT Xóm Thuốc, hạt Gò Vấp