Giuse Nguyễn Bá Chính

Năm sinh: 
1925
Năm Linh mục: 
1954
Nơi làm việc: 

NH Bắc Ninh, hạt Thủ Đức