Laurensô Đỗ Hữu Chỉnh

Năm sinh: 
1954
Năm Linh mục: 
1990
Nơi làm việc: 

NT Xây Dựng, Hạt Chí Hoà