Phaolô Đỗ Quang Chí

Năm sinh: 
1947
Năm Linh mục: 
1975
Nơi làm việc: 

NH Chí Hòa, hạt Chí Hòa