Matthêô Lê Minh Châu

Năm sinh: 
1932
Năm Linh mục: 
1959
Ngày qua đời: 
21.09.2014
Chức vụ: 
Chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Chúa Hiển Linh, Chợ Quán