Ignatiô Nguyễn Đức Chấn

Năm sinh: 
1919
Năm Linh mục: 
1944
Nơi làm việc: 

NH (CĐ Nữ Đa Minh), hạt Thủ Đức