GioanB. Trần Thanh Cao

Năm sinh: 
1944
Năm Linh mục: 
1970
Nơi làm việc: 

NT Đồng Tiến, hạt Phú Thọ