Giuse Phạm Quốc Tuấn

Năm sinh: 
1965
Năm Linh mục: 
2001
Chức vụ: 
Cha chính xứ
Nơi làm việc: 

NT. Bình Thái - hạt Bình An