Anrê Trần An Hiệp

Năm sinh: 
1961
Năm Linh mục: 
1992
Nơi làm việc: 

NT Phú Lộc, hạt Phú Nhuận