Đa Minh Nguyễn Văn Hiệp

Năm sinh: 
1964
Năm Linh mục: 
2001
Nơi làm việc: 

NT Vĩnh Hiệp, hạt Gò Vấp