Lêô Nguyễn Văn Hiền

Năm sinh: 
1920
Năm Linh mục: 
1945
Ngày qua đời: 
09.04.2013
Nơi làm việc: 

NH Chí Hoà, hạt Chí Hoà