Giuse Đinh Đức Hậu

Năm sinh: 
1969
Năm Linh mục: 
2007
Nơi làm việc: 

NT An Phú, hạt Tân Định