Phêrô Nguyễn Văn Hành

Năm sinh: 
1971
Năm Linh mục: 
2003
Chức vụ: 
Chánh xứ
Nơi làm việc: 

NT Chính Lộ, hạt Gia Định