Gioakim Lê Hậu Hán

Năm sinh: 
1969
Năm Linh mục: 
2003
Nơi làm việc: 

NT Vĩnh Hòa, hạt Phú Thọ