Gioakim Trần Tử Hải

Năm sinh: 
1947
Năm Linh mục: 
1975
Nơi làm việc: 

NT Phú Quý, hạt Phú Nhuận