Anrê Nguyễn Văn Hai

Năm sinh: 
1936
Năm Linh mục: 
1963
Nơi làm việc: 

NT Đức Bà Fatima, hạt Sài Gòn