Phêrô Nguyễn Hoàng Hai

Năm sinh: 
1934
Năm Linh mục: 
1962
Nơi làm việc: 

NH NR Lái Thiêu