Gioan B. Nguyễn Xuân Đức

Năm sinh: 
1945
Năm Linh mục: 
1973
Nơi làm việc: 

NT Thạch Đà, hạt  Xóm Mới