Đa Minh Đinh Công Đức

Năm sinh: 
1970
Năm Linh mục: 
2005