Anrê Vũ Bình Định

Năm sinh: 
1945
Năm Linh mục: 
1973
Nơi làm việc: 

NT Bình Phước, Chợ Quán