Vinh Sơn Nguyễn Văn Định

Năm sinh: 
1938
Năm Linh mục: 
1966
Nơi làm việc: 

NT Antôn, hạt Chí Hoà