Nicôla Đinh Quang Điện

Năm sinh: 
1919
Năm Linh mục: 
1960
Nơi làm việc: 

NH (Phát Diệm), hạt Phú Nhuận