Vinh Sơn. Bùi Quang Điện

Năm sinh: 
1948
Năm Linh mục: 
1975
Nơi làm việc: 

NB, hạt Hóc Môn