Phanxicô X. Huỳnh Hữu Đặng

Năm sinh: 
1932
Năm Linh mục: 
1960
Nơi làm việc: 

NH Toà TGM, hạt Tân Định