Giacôbê Mai Phát Đạt

Năm sinh: 
1954
Năm Linh mục: 
2000
Nơi làm việc: 

NT Thủ Đức, hạt Thủ Đức