Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm

Năm sinh: 
1971
Năm Linh mục: 
2003
Chức vụ: 
Chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Khánh Hội, Hạt Xóm Chiếu