Giuse Phạm Đình Đại

Năm sinh: 
1971
Năm Linh mục: 
2003
Nơi làm việc: 

NT Đông Quang, hạt Hóc Môn