Giuse Nguyễn Văn Bút

Năm sinh: 
1930
Năm Linh mục: 
1958
Nơi làm việc: 

NH Phát Diệm, hạt  Xóm Mới