Đa Minh Nguyễn Đức Bình

Năm sinh: 
1939
Năm Linh mục: 
1965
Nơi làm việc: 

NH Dòng Đồng Công, hạt Thủ Đức