Giuse Nguyễn Hữu Bằng

Năm sinh: 
1930
Năm Linh mục: 
1958
Ngày qua đời: 
19.05.2015