Ignatiô Nguyễn Quốc Bảo

Năm sinh: 
1968
Năm Linh mục: 
2005
Nơi làm việc: 

NT Thánh Linh, hạt Thủ Thiêm