Alphongsô Hoàng Ngọc Bao

Năm sinh: 
1945
Năm Linh mục: 
1972
Nơi làm việc: 

NT Bắc Hà, hạt  Phú Thọ