Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Ba 2019

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
9
 
 
 
 
 
1
(All day)
Lời Chúa
Mc 10,1-12
2
(All day)
Lời Chúa
Mc 10,13-16
10
3
(All day)
Lời Chúa
Lc 6,43-49.
4
(All day)
Lời Chúa
Mc 10,17-27
5
(All day)
Lời Chúa
Mc 10,28-31
6
(All day)
Lời Chúa
Mt 6,1-6.16-18
7
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,22-25
8
(All day)
Lời Chúa
Mt 9,14-15
9
(All day)
Lời Chúa
Lc 5,27-32
11
10
(All day)
Lời Chúa
Lc 4,1-13
11
(All day)
Lời Chúa
Mt 25,31-46
12
(All day)
Lời Chúa
Mt 6,7-15
14
(All day)
Lời Chúa
Mt 7, 7-12
16
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,43-48
12
17
(All day)
Lời Chúa
Lc 9, 28b-36
18
(All day)
Lời Chúa
Lc 6,36-38
20
(All day)
Lời Chúa
Mt 20,17-28
21
(All day)
Lời Chúa
Lc 16,19-31
22
(All day)
Lời Chúa
Mt 21,33-34.45-46
23
(All day)
Lời Chúa
Lc 15,1-3.11-32
13
24
(All day)
Lời Chúa
Lc 13,1-9
25
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,26-38
26
(All day)
Lời Chúa
Mt 18,21-35
30
(All day)
Lời Chúa
Lc 18,9-14
14
31
(All day)
Lời Chúa
Lc 15,1-3.11-32