Lịch mục vụ của Đức Hồng Y

Tháng Mười 2020

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
40
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
41
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
42
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
43
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
44
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31